• درباره گروه صنعتی ساویس

  متن در مورد شرکت
  این متن یک معرفی کوتاه از اهداف بلند سازمان است
 • اهداف

  متن در مورد اهداف
  این متن یک معرفی کوتاه از اهداف بلند سازمان است
 • خط مشی

  متن در مورد خط مشی
  این متن یک معرفی کوتاه از اهداف بلند سازمان است

رویدادها

۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

اخبار شماره ۱

مسیر سفارش

 
savis_yarn_bk
POY.FDY
savis_fiber_bk
الیاف مصنوعی

  

نشـــــان برتر صنعت نســـــــاجی